Hoogbegaafden: groep 6-8

Hier vindt u de meest gestelde vragen over voltijds hoogbegaafden onderwijs aan onze school. Staat uw vraag hier niet bij of wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.
Is het nodig om hoogbegaafde kinderen in een aparte groep te plaatsen?

Hoogbegaafden bezitten, behalve een grote leercapaciteit, een sterke leerbehoefte en een veelzijdige interesse. Het reguliere onderwijs heeft vaak onvoldoende ruimte en mogelijkheden om aan deze leerbehoefte te voldoen, waardoor hoogbegaafden niet het passende onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Het tempo ligt te laag, het lesprogramma bevat te veel herhaling en het curriculum is te beperkt en biedt niet genoeg diepgang en uitdaging. Bovendien is de lesmethode meestal bottom-up opgebouwd, in stappen vanuit de kleine stukjes naar het geheel, terwijl hoogbegaafden over het algemeen de voorkeur geven aan top-down leren, waarbij eerst het overzicht over het geheel wordt verkregen en daarna de losse onderdelen op hun plaats worden ingevoegd.

Kunnen we de aandacht niet beter besteden aan kinderen die juist moeite hebben om mee te komen?

Bij veel mensen heerst nog altijd de opvatting dat hoogbegaafdheid een luxeprobleem is, dat bij hoogbegaafden alles vanzelf gaat en dat ze zichzelf vanwege hun hoge capaciteiten wel zullen redden. Lang niet alle hoogbegaafden voldoen echter aan het beeld van de succesvolle leerling die met alleen maar hoge cijfers het VWO doorloopt. Er zijn ook leerlingen die zich niet kunnen of willen conformeren aan het stramien dat hun door het reguliere onderwijs wordt opgelegd. Zij kunnen gedrag gaan vertonen dat door docenten en medeleerlingen als bovenmatig kritisch, lastig en storend wordt opgevat, waardoor de aanpak vaak alleen op deze uiterlijke symptomen gericht is en de onderliggende oorzaak uit het beeld verdwijnt.

Bij voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen komen deze kinderen beter tot hun recht en heeft de reguliere leerkracht meer tijd en aandacht voor de overige kinderen.

Zou het voltijds hoogbegaafden onderwijs niet geschikt zijn voor alle kinderen?

Hoogbegaafde leerlingen leren over het algemeen anders dan anderen. Voltijds hoogbegaafden onderwijs moet aansluiten bij het niveau van de kinderen en het vereist een speciale didactiek en pedagogische aanpak. Het aanbod is inhoudelijk op sommige gebieden zo breed en diep, dat de meeste kinderen het op dit tempo niet aan zullen kunnen. Een aantal onderdelen zoals het ‘leren te leren’, de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en het top-down leren zijn specifiek gericht op deze doelgroep.

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Compacten, verbreden, verrijken, verdiepen.

Gemiddeld zal slechts een uur per dag besteed worden aan de reguliere vakken. Net als in de andere klassen wordt er gewerkt volgens vaste methoden, zoals bijvoorbeeld nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. Er wordt gewerkt volgens de kerndoelen en standaard vooruit getoetst met methodegebonden toetsen. Op basis van de analyse van deze toetsen wordt bepaald welke instructie een leerling nog moet volgen en welke basisstof het kind zich verder eigen dient te maken. Naast de basisstof van het desbetreffende leerjaar krijgen de leerlingen verrijkings- en verdiepingsaanbod. We werken met IPC en PLUSjeKLAS thema’s, en besteden aandacht aan creatief denken en ‘leren leren’. Daarnaast is er extra nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling: ‘wie ben ik?’ en ‘wie is de ander?’ en hoe ga ik om met verschillen.

Kan mijn kind ook één dag in week naar de 6-8 groep?

Door het specifieke onderwijs en het voltijds curriculum met veel aanvullende inhoud is het niet mogelijk hier in deeltijd gebruik van te maken. De voltijds hoogbegaafden groep is nadrukkelijk géén plusklas waarin losse onderwerpen behandeld worden. De kinderen werken langere tijd aan één thema en moeten ook (versneld) door de reguliere stof heen.

Hoe voorkomen jullie dat de kinderen sociaal geïsoleerd worden?

De uitdagende leeromgeving en het dagelijkse contact met ontwikkelingsgelijken zorgt ervoor dat het welbevinden en het zelfbeeld van de kinderen verbetert. De ervaringen met voltijds HB-onderwijs wijzen uit dat de kinderen beter in hun vel zitten en als gevolg daarvan meer contacten aangaan dan voor die tijd, zowel in als buiten school.

Daarnaast is de 6-8 groep onderdeel van onze reguliere basisschool, zodat er ook contacten met andere leerlingen zijn. Er wordt gekeken waar mogelijkheden zijn om aan te sluiten en samen te werken met de andere kinderen op de G.J. van den Brinkschool. Daarnaast worden vieringen gezamenlijk beleefd en spelen ze buiten met leeftijdgenoten uit een reguliere groep van de school.

Moeten ouders voor HB onderwijs extra betalen?

De 6-8 groep is onderdeel van onze reguliere school. Voor de kinderen uit voltijds HB-groepen ontvangt een school van de overheid net zoveel geld als voor de kinderen uit de reguliere groepen. Aan ouders wordt dus de reguliere ouder-contributie gevraagd. Omdat het voltijds HB-onderwijs gebruik maakt van een persoonsgebonden laptop zal deze wel voor rekening van de ouders zijn.

Hoe kom je in de voltijds 6-8 klas?

IQ van 130 of hoger

Een vereiste voor deelname in het voltijds HB onderwijs is een aantoonbaar IQ van 130 of hoger. Soms kan zo’n test vergoed worden door de gemeente. IQ testen kunt u ook op eigen initiatief laten doen bij erkende bureaus. Er zijn ook niet-cognitieve persoonlijkheids- en gedragskenmerken die met hoogbegaafdheid samenhangen, zoals een grote creativiteit en probleemoplossend vermogen in combinatie met een sterke taakgerichtheid, motivatie en doorzettingsvermogen. Bij het intake gesprek wordt naar onderwijsbehoefte en begeleidingsbehoefte gevraagd.

In gevallen waarin uw kind ook op andere punten extra aandacht nodig heeft (te denken valt aan dyscalculie, dyslexie, add, adhd en autisme) zal in overleg gekeken worden wat mogelijk is. In alle gevallen zal de school bepalen of een kind wordt toegelaten.

Aanmelden en intakeprocedure

Er is veel belangstelling voor de 6-8 groep van de G.J. van den Brinkschool maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Via de digitale inschrijving word je toegevoegd aan de aanmeldlijst en hierna volgt de intakeprocedure. Er vindt eerst een orientatiegesprek met de ouders plaats en vervolgens een intakegesprek met de leerling erbij. Deze procedure richt zich op de cognitieve en non-cognitieve vaardigheden en de motivatie van de leerling en zijn of haar ouders voor de 6-8 klas. In de intake onderzoeken we of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Als de procedure positief is afgerond wordt de leerling geplaatst.

Als het beschikbare aantal plaatsen is bereikt, sluit de aanmelding en komen belangstellenden op een wachtlijst te staan. Komt er een plaats vrij dan vindt de intakeprocedure plaats met de eerstvolgende op de wachtlijst.

Het online aanmeldformulier vind je hier