Klachtenregeling

De school hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisaties, en heeft als format het model klachtenregeling van de Vereniging Bijzondere Scholen gebruikt.

De regeling is bedoeld voor een ieder die met de schoolorganisatie verbonden is (leerlingen, ouders/verzorgers, personeel). Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding of beoordeling van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding naar tevredenheid afgehandeld. Als dit niet mogelijk blijkt, kan de schoolcontactpersoon worden ingeschakeld. Deze kan bemiddelen, of de klager helpen bij het inschakelen van de vertrouwenspersoon.

Met de invoering van deze klachtenregeling voldoet de school aan het daarover gestelde in de Kwaliteitswet voor het Primair Onderwijs. De schoolcontactpersonen zijn Nicole van der Mark en Cristel Aerns. Het is ook mogelijk om met een externe vertrouwenspersoon contact op te nemen. De externe vertrouwenspersonen voor onze school staan vermeld in de schoolgids, zie klachtenregeling.