De organisatie van het onderwijs

Team

Het team van de G.J. van den Brinkschool bestaat uit zesentwintig enthousiaste en deskundige medewerkers. In iedere groep zijn 1 of 2 leerkrachten samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de klas. De leerkrachten zijn dagelijks op school aanwezig tussen 8.00 – 16.30 uur. Mocht u een leerkracht willen spreken dan kunt u…

Lees meer

Aantal leerlingen en groepen

De school heeft ongeveer 250 leerlingen verdeeld over 10 klassen. Er zijn vier heterogeen samengestelde groepen: groep 1/2A – 1/2B – 1/2C en groep 6-8. De overige zes groepen, groep 3 t/m 8, zijn homogeen samengesteld. Het uitgangspunt is 29 leerlingen per groep. Bij de start van het schooljaar bestaan de drie kleutergroepen uit ongeveer…

Lees meer

Verzuim, verlofregeling, gronden voor vrijstelling en aanvraag verlof

Leerplicht en schoolverzuim Leerlingen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig, wat inhoudt dat zij wettelijk verplicht zijn om elke schooldag aanwezig te zijn. De schooltijden, vakanties, vrije dagen /studiedagen zijn zodanig vastgesteld dat de leerlingen in acht schooljaren 7520 uren naar school gaan.  Directie en team stellen zich ten doel het voor de leerlingen plezierig…

Lees meer

Vakanties en planning van studiedagen voor het team

Vanuit de landelijke overheid bestaan richtlijnen voor de vakantiespreiding. Daarnaast vindt binnen het Algemeen Directeuren Overleg  van Wageningen overleg plaats over de planning van de overige vakantieperiodes. In dit directeurenoverleg zijn alle Wageningse basisscholen en Het Pantarijn (Voortgezet Onderwijs) vertegenwoordigd. Wageningen valt in vakantieregio midden, voor algemene informatie over vakantieregio’s bezoekt u de site van…

Lees meer

Lestijden

De G.J. van den Brinkschool werkt met een continurooster. De leerlingen eten met de leerkracht in de klas en gaan met leerkracht in de pauze naar buiten. Er zijn twee groepen tegelijk buiten waarbij twee medewerkers toezicht houden.    Lestijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.00 uur voor groep 1 t/m groep 8. Op vrijdag…

Lees meer

Wijze van vervanging

De vervanging bij ziekte of scholing van leerkrachten is als volgt geregeld: Vervanging door de eigen duo-partner, indien mogelijk. Sporadisch worden ambulante mensen ingezet. Vervanging door oud-collega’s. Vervanging door de externe vervangingspool (IPPON) waar wij bij aangesloten zijn. Voor zover mogelijk: de groep verdelen over andere groepen aan de hand van een verdeelplan. Groep naar…

Lees meer

Schoolbestuur, ALV, directeur-bestuurder

Algemeen bijzonder schoolbestuur De Wageningse School Vereniging (WSV) is een vereniging voor Algemeen Bijzonder Onderwijs. De school is een zogenaamde ‘éénpitter’, dat wil zeggen: één bestuur met één school. Het bestuur van de school wordt gevormd door de leden van de schoolvereniging, de ouders/verzorgers van de kinderen en ook door externen. Tweemaal per jaar legt…

Lees meer

Aannamebeleid

  Inschrijving van nieuwe leerlingen Aan het begin van elk kalenderjaar wordt op basis van het aantal ingeschreven broertjes en zusjes bepaald hoeveel nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven. In principe bestaat een klas uit gemiddeld 29 leerlingen, behalve in de heterogene groepen daar zijn de klassen kleiner; de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 6-8. Ouders die…

Lees meer

Schoolgids