Kwaliteitsbeleid

Strategisch beleidsplan, schoolplan en jaarplan

Elk vier jaar bepaalt de school haar strategie voor de komende periode. Met het opstellen van het strategisch beleidsplan vindt tegelijkertijd een volledige evaluatie van de doelstellingen van de afgelopen planperiode plaats. Bij het opstellen van het schoolplan nemen we als uitgangspunt de interne screening van de kwaliteit, de meting van de onderwijsinspectie en de…

Lees meer

Onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie  ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in februari 2020 uitgevoerd bij het bestuur van de Wageningse Schoolvereniging. Er is onderzocht of het bestuur  zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te…

Lees meer

Tevredenheidsonderzoek

Eén keer per vier jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het laatste onderzoek heeft eind oktober 2021, midden in een coronajaar,  plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn besproken en worden verder opgevolgd met de leerlingenraad en de MR. Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van het onderzoek dat onder…

Lees meer

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MedezeggenschapsRaad Drie personeelsleden en drie ouders vormen de MR. Met het instellen van de MR voldoet de G.J. van den Brinkschool aan haar wettelijke verplichting.  De leden van de MR vertegenwoordigen u als ouder en personeelslid tijdens gesprekken met de directie van onze school. Tijdens openbare MR-vergaderingen bepaalt de MR haar standpunt.…

Lees meer

Leerlingenraad

Op de G.J. van den Brinkschool mogen leerlingen meedenken over het beleid van de school. Nadat de eerste verkiezingen in oktober 2016 hadden plaatsgevonden werd de eerste leerlingenraad geïnstalleerd door de wethouder. Uit de groepen 6, 7, 8 en 6-8 zitten twee leerlingen in de leerlingenraad.Iedere afgevaardigde is één jaar lid van de leerlingenraad, zodat…

Lees meer

Bestuurlijk toezichtkader

Om toezicht te houden op de onderwijskwaliteit hanteert het schoolbestuur op hoofdlijnen deze drie vragen: Leren de leerlingen genoeg (onderwijsresultaten)? Krijgen ze goed les (onderwijsproces)? Voelen ze zich veilig (schoolklimaat)? Hiervoor is een intern toezichtkader ontwikkeld dat gebaseerd  is op het kwaliteitsmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit, het INK-model. Het toezichtkader van de Wageningse Schoolvereniging…

Lees meer

Kwaliteitsbeleid

Systematisch werken aan de kwaliteit van de school vinden we belangrijk. Dat betekent het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken.  De kern van onze kwaliteitszorg is te vangen in vijf vragen:  Doen we de goede dingen? Doen we de dingen…

Lees meer

Planmatig werken aan onderwijsdoelen

Het onderwijsplan Om te kunnen sturen op de leerlingresultaten werken wij met een onderwijsplan per vakgebied. In het onderwijsplan staat de didactiek en het ambitie resultaat beschreven. Wij hebben een onderwijsplan opgesteld voor de vakgebieden Rekenen, Technisch en Begrijpend lezen, Spelling en Taal voor de groepen 3 t/m 8. De onderwijsplannen zijn bij de directie verkrijgbaar.…

Lees meer

Schoolgids

Namen en adressen