Veiligheid en gezondheid

Voeding en gezonde traktaties

Als een leerling jarig is, viert hij/zij de verjaardag ook vaak op school. Er wordt gezongen en gejuicht. In de onderbouw hoort er ook nog een verjaardagsmuts bij. Het is de gewoonte dat de jarige de klas en de teamleden trakteert. Het is niet nodig dat de volwassenen een andere traktatie krijgen dan de kinderen.…

Lees meer

Aansprakelijkheid en sponsoring

Aansprakelijkheidsverzekering De schoolvereniging heeft twee verzekeringen voor de leerlingen, teamleden en hulpkrachten afgesloten. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt echter geen materiële schade. Als er bijvoorbeeld op het plein schade aan een fiets ontstaat, dan wordt deze schade niet gedekt door deze verzekering. In dat geval kan vaak een particuliere…

Lees meer

Privacybeleid

Een veilige schoolomgeving betekent ook dat er aandacht is voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen, van ouders/verzorgers en van leerkrachten.  Een leerling wordt aangemeld, wordt ingeschreven en volgt  acht jaar onderwijs. In die periode zijn meerdere leerkrachten betrokken, mogelijk ook de IB-er en de ICT-er.  Er vindt overdracht plaats naar de middelbare school, maar…

Lees meer

Schorsing en verwijdering

Als de veiligheid van een van de leerlingen of medewerkers in het geding is, mag het schoolbestuur (het bevoegd gezag) een leerlingen schorsen. Er zijn twee redenen om te schorsen: De leerling gedraagt zich voortdurend agressief, waardoor anderen in gevaar worden gebracht. Er zijn zeer ernstige conflicten tussen leerlingen waardoor de veiligheid van leerlingen in…

Lees meer

Hoofdluis

Regelmatig worden de kinderen op school door een groep ouders gecontroleerd op hoofdluis. Als bij een kind hoofdluis is geconstateerd, wordt dit door de leerkracht gemeld aan de ouders/verzorgers en wordt tevens informatie gegeven om de hoofdluis te bestrijden. De school beschikt over een hoofdluisprotocol. Handige informatie over hoofdluis: Werkwijzer hoofdluizen nat-kam-methode Voorbeeld aanpak controleren…

Lees meer

Ziekmeldingen leerlingen en zieke leerkrachten

Mocht uw kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kunnen bezoeken, meldt u dit ons dan bij voorkeur via  Parro of  telefonisch voor aanvang van school.  De G.J. van den Brinkschool heeft  een erg laag ziekteverzuim. Onze school is aangesloten bij een invalpool.  In een (griep) periode als er veel ziekte is onder…

Lees meer

Schoolveiligheidsplan, Arbo en Bedrijfshupverlening

Schoolveiligheidsplan In dit plan beschrijven wij hoe wij de sociale en fysieke veiligheid waarborgen binnen onze school. Onder beleid betreffende sociale veiligheid wordt verstaan: beleid tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Fysieke veiligheid heeft o.a. betrekking op het schoolgebouw, de speelplaats en de schoolomgeving. Ons veiligheidsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bevoegd gezag,…

Lees meer

Jeugdgezondheidszorg en logopedie

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Standaard onderzoeken  Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit…

Lees meer

Sociaal veilige Kanjerschool

De Brinkschool hecht veel waarde aan een veilig speel- en leerklimaat zodat leerlingen samen kunnen leren zich te ontwikkelen. Wij hebben voor de Kanjertraining gekozen om een sociaal veilige school te creëren. We gaan uit van de positieve eigenheid van de mens die het verlangen heeft goed te doen. De school wordt gezien als een…

Lees meer

Schoolgids