Aannamebeleid

 

Inschrijving van nieuwe leerlingen

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt op basis van het aantal ingeschreven broertjes en zusjes bepaald hoeveel nieuwe leerlingen kunnen worden ingeschreven. In principe bestaat een klas uit gemiddeld 29 leerlingen, behalve in de heterogene groepen daar zijn de klassen kleiner; de groepen 1/2A, 1/2B, 1/2C, 6-8. Ouders die hun kind in willen schrijven bij de G.J. van den Brinkschool kunnen een rondleiding krijgen van de directeur. Een rondleiding kan het hele jaar door gegeven worden en is niet verplicht voor een inschrijving.

Aanname van nieuwe leerlingen vindt plaats op volgorde van inschrijving. Geïnteresseerde ouders kunnen een aanmeldformulier aanvragen. Wanneer de school dit volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, is het kind aangemeld. Let wel: voor zover het maximaal aantal inschrijvingen niet wordt overschreden. Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt, wordt er een wachtlijst gevormd. Het kind is pas definitief ingeschreven als het de leeftijd van vier jaar bereikt.

Broertjes en zusjes van ingeschreven kinderen

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de G.J. van den Brinkschool zitten, hebben voorrang, mits zij tijdig zijn aangemeld. De school zal ouders hier jaarlijks aan herinneren. Deze groep wordt aangevuld met nieuwe leerlingen tot het maximumaantal inschrijvingen van 29 leerlingen.

Zij-instroom

De school streeft actief naar het vullen van vrijkomende plekken in hogere klassen door middel van zij-instroom. Wanneer een nieuwe leerling wordt aangemeld voor een van de hogere klassen wordt gekeken of er plaats is in de betreffende klas. Indien dit niet het geval is, wordt verzocht een wachtlijstformulier in te vullen. Vrije plaatsen in een klas worden ingevuld met nieuwe leerlingen op volgorde van aanmelding. Het kan zijn dat niet alle kinderen uit een gezin geplaatst kunnen worden. Broertjes of zusjes  van een leerling die geplaatst is via de zij-instroom en nog geen vier jaar zijn, krijgen niet automatisch een plek op de G.J. van den Brinkschool. Voor broers en zussen ouder dan vier jaar geldt dat zij bovenaan de wachtlijst voor zij-instroom worden geplaatst en ingeschreven kunnen worden wanneer er plaats is. Omdat het voor een gezin erg lastig kan zijn om kinderen op verschillende basisscholen te hebben, zullen we per individuele situatie beoordelen of deze broers en zussen toch geplaatst kunnen worden. Dit hangt af van de dynamiek in een klas en het aantal leerlingen; het is aan de directeur en het managementteam om dit te beoordelen.


(Zij)- instroom door passend onderwijs

Wanneer een kind ingeschreven wordt dat een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, zal samen met het team gekeken worden of de school hieraan kan voldoen. Indien dat niet het geval is, is de school verplicht samen met de ouders een geschikte plek te vinden op een andere school. Een onderzoek hiernaar vindt pas plaats nadat het kind volgens de hierboven beschreven procedure is ingeschreven. Zie hiervoor ook het protocol aanmelding passend onderwijs. Dit protocol is op aanvraag beschikbaar.

Wachtlijstbeheer

Het is voor de school van belang om de wachtlijst up-to-date te houden, zodat plekken die vrijkomen snel opgevuld kunnen worden met nieuwe leerlingen. Daarom wordt aan ouders van kinderen op de wachtlijst jaarlijks gevraagd of ze op de wachtlijst willen blijven staan. Dit geldt ook voor kinderen die al vier zijn geweest, omdat er soms een plek vrijkomt in de hogere klassen. Ouders wordt verzocht om binnen 4 weken te bevestigen of ze op de wachtlijst willen blijven staan. Als er geen reactie komt, wordt het kind van de wachtlijst verwijderd.

Naar het buitenland, en dan terug naar de Brinkschool

Wageningen is een internationaal georiënteerde stad en ouders gaan soms voor een bepaalde periode naar het buitenland. Soms gaan de kinderen dan ook mee; vaak worden ze ook uitgeschreven (wettelijk verplicht). Ouders vragen dan of het mogelijk is een plek voor het kind vrij te houden, zodat deze na afloop weer kan terugkomen op school. Het bestuur maakt dan per situatie een afweging.

Schoolgids