Basisondersteuning:

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. Ons schoolbestuur is samen met andere schoolbesturen actief in de deelregio Rhenen-Wageningen van het samenwerkingsverband. In het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning, verwoord in het ‘Ondersteuningsplan’ van het samenwerkingsverband. U kunt dit downloaden via www.swvrijnengeldersevallei.nl

Leerlingvolgsysteem en analyse van de resultaten

Op G.J. van den Brinkschool volgen we de leerlingen vanaf het begin systematisch in hun ontwikkeling. Wij doen dat, omdat we het belangrijk vinden zicht te hebben op de diverse ontwikkelingsgebieden van kinderen. Daarbij letten we zowel op de leerprestaties als op de sociaal-emotionele vorming. In de onderbouw volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen door observaties en door gebruik te maken van de leerlijnen van ‘Onderbouwd’. In deze bouw maken we geen gebruik van Cito-toetsen.

In de groepen 3 tot en met 8 maken de kinderen niet alleen toetsen die bij methoden horen, maar ook Cito-toetsen. (Centraal Instituut Toets Ontwikkeling). Deze toetsen zijn genormeerd naar het landelijk gemiddelde. De kinderen worden zo hun hele schoolloopbaan gevolgd. Wij werken met het nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito ‘Leerling in beeld’. Het zijn adaptieve toetsen, die zich aanpassen aan het niveau van het kind zodat we nog beter zicht op groei van iedere leerling krijgen. Voor onderstaande vakken worden de toetsen afgenomen:

– rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8 

– spelling (en werkwoordspelling) groep 3 t/m 8 

– technisch lezen groep 4 t/m 8 

– begrijpend lezen groep 3 t/m 8 

– sociaal-emotionele ontwikkeling groep 3 t/m 8 (SCOL) 

Deze-toetsen zijn langer dan de toetsen uit de methode en worden twee keer per jaar afgenomen, halverwege het schooljaar  en aan het eind van het schooljaar. Het is een meetinstrument voor de lange termijn, waarbij de  ontwikkeling van de leerlingen goed gevolgd wordt.  Er wordt onder meer mee vastgesteld: 

-of een kind zich goed ontwikkelt als je kijkt naar de uitslagen van de vorige toetsen;

-of een kind zich goed ontwikkelt als je het vergelijkt met andere kinderen van dezelfde leeftijd. 

De LVS-toetsen (leerlingvolgsysteem) vormen een stukje van de puzzel om te zien hoe het met de leerling gaat op school. Twee maal per schooljaar analyseren we de resultaten en kijken we of er trends zichtbaar zijn in de resultaten. Als dat zo is, nemen we maatregelen die passen bij die trends. 

 

Dyslexie

Onder de basisondersteuning valt ook het begeleiden van kinderen met dyslexie. Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen van een kind heeft vaak ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en kan het kind ernstig belemmeren in het ontwikkelen van zijn capaciteiten. Daarnaast kan dyslexie het gevoel van eigenwaarde bij een kind negatief beïnvloeden. De G.J. van den Brinkschool heeft een dyslexieprotocol. Bij vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met de IB-er, meester Ron. Uitgebreide informatie over dyslexie kunt u vinden op www.steunpuntdyslexie.nl

 

Onderwijs Ondersteunings Team

Het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider (IB-er) en de leerkracht bij wie de leerling in de groep zit, soms  aangevuld met ouders of externe deskundigen. De IB-er coördineert en organiseert de bespreking van het ondersteuningsteam. In een ondersteuningsteam worden vragen over de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van een kind besproken en vervolgens wordt er besproken op welke wijze aangesloten kan worden bij die onderwijs- en begeleidingsbehoeften.

Schoolgids

Namen en adressen