Bestuurlijk toezichtkader

Om toezicht te houden op de onderwijskwaliteit hanteert het schoolbestuur op hoofdlijnen deze drie vragen:

Leren de leerlingen genoeg (onderwijsresultaten)? Krijgen ze goed les (onderwijsproces)? Voelen ze zich veilig (schoolklimaat)? Hiervoor is een intern toezichtkader ontwikkeld dat gebaseerd  is op het kwaliteitsmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit, het INK-model. Het toezichtkader van de Wageningse Schoolvereniging richt zich op zeven kwaliteitsgebieden:

  1. Visie en strategisch beleid, waaronder kwaliteitszorg en ambitie, kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog.
  2. Personeel.
  3. Schoolklimaat, pedagogisch klimaat en veiligheid.
  4. Middelen: financieel beheer (continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid)  communicatie en huisvesting.
  5. Organisatie en onderwijsproces: aanbod, zicht op ontwikkeling, didactisch handelen, (extra) ondersteuning, samenwerking, toetsing en afsluiting.
  6. Waardering.
  7. Resultaten en opbrengsten waaronder sociaal en maatschappelijke competenties en vervolg succes. 

De vijf bestuurlijke toezichthouders hebben bovenstaand kwaliteitsgebieden onderling verdeeld.

Schoolgids

Namen en adressen