Klachtenregeling

De school hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisaties. De regeling is bedoeld voor een ieder die met de schoolorganisatie verbonden is (leerlingen, ouders/verzorgers, personeel). Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bestuur en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding of beoordeling van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.

Meestal worden klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding naar tevredenheid afgehandeld. Als dit niet mogelijk blijkt, kan de schoolcontactpersoon worden ingeschakeld. Deze kan bemiddelen, of de klager helpen bij het inschakelen van de vertrouwenspersoon.           

Met de invoering van deze klachtenregeling voldoet de school aan het daarover gestelde in de Kwaliteitswet voor het Primair Onderwijs.  De schoolcontactpersonen zijn  Nicole van der Mark en Cristel Aerns.  Zij zijn te bereiken via 0317-413395 of via de mail: nicole.van.der.mark@brinkschool.nl en/of cristel.aerns@brinkschool.nl  Het is ook mogelijk om met een externe vertrouwenspersoon contact op te nemen. De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn Michèle Haagmans en Marijke van den Brink.   

Zij zijn werkzaam bij GGD Gelderland Midden en te bereiken via het algemene telefoonnummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg: 088-3556000.  De Klachtencommissie is de landelijke klachtencommissie, ingesteld door de Verenigde Bijzondere Scholen Voor Onderwijs Op Algemene Grondslag (tel. 070-33 15 211) en te vinden op de website van onze school.

Schoolgids

Namen en adressen