De medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MedezeggenschapsRaad

Drie personeelsleden en drie ouders vormen de MR. Met het instellen van de MR voldoet de G.J. van den Brinkschool aan haar wettelijke verplichting.  De leden van de MR vertegenwoordigen u als ouder en personeelslid tijdens gesprekken met de directie van onze school. Tijdens openbare MR-vergaderingen bepaalt de MR haar standpunt. Dit standpunt wordt mede gebaseerd op uw opmerkingen. Om uw stem te kunnen horen proberen wij zo benaderbaar mogelijk te zijn. En door helder met u te communiceren en openheid van zaken te geven. Zo zijn alle vergaderstukken openbaar en op te vragen.

Wat mag de MedezeggenschapsRaad

Wij hebben twee soorten gereedschappen in onze MR-gereedschapskist liggen: het instemmingsrecht en adviesrecht. Zo heeft de MR instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van de school. Dat betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de MR ook rondom plannen bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement. Wij mogen het bestuur adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Hoe bereikt u de MedezeggenschapsRaad

De MR wil op een laagdrempelige manier te bereiken zijn. Wilt u ons iets laten weten, iets overleggen of bent u gewoon nieuwsgierig; benader ons dan gerust! Dat kan en mag op het schoolplein, in de school,  of stuur ons een mail.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)
Drie personeelsleden en drie ouders vormen de MR. Met het instellen van de MR voldoet de G.J. van den Brinkschool aan haar wettelijke verplichting.
Het algemene e-mail adres voor de MR is: mr@brinkschool.nl en wordt beheerd door de voorzitter.

Namens de geleding ouders (OMR):
Irene Lutgendorff-Benthem, voorzitter
Stijn Hulshof
Esther Heemskerk

Namens de geleding personeel (PMR):
Kjille Kemperman, secretaris
Mandy Buijs
Cristel Aerns

Fred Berends, directeur-bestuurder, is adviserend lid. 

Schoolgids