Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperkingen of gedragsproblemen.

Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze IB-er die onderwijsondersteuning coördineert op onze school, zie ook bijgaand schema

Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de steunpuntconsulent van het samenwerkingsverband. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool – echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, die via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.

Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het erover eens, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft een onafhankelijke deskundigencommissie advies.

Het samenwerkingsverband toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij terecht bij de geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

 

Schoolgids