Schoolbestuur, ALV, directeur-bestuurder

organogram

Algemeen bijzonder schoolbestuur

De Wageningse School Vereniging (WSV) is een vereniging voor Algemeen Bijzonder Onderwijs. De school is een zogenaamde ‘éénpitter’, dat wil zeggen: één bestuur met één school.

Het bestuur van de school wordt gevormd door de leden van de schoolvereniging, de ouders/verzorgers van de kinderen en ook door externen. Tweemaal per jaar legt het bestuur tijdens een Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden.

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit twee delen: een uitvoerend bestuursdeel (UB)  en een toezichthoudend bestuursdeel.

Uitvoerend Bestuur

Het schoolbestuur bestaat uit drie uitvoerende bestuursleden, waaronder de directeur-bestuurder. Zij ontwikkelen het schoolbeleid zoveel mogelijk in samenspraak met het schoolteam. Daarbij valt te denken aan goed personeelsbeleid, ruimte voor nascholing van de leerkrachten, het reserveren van voldoende financiële middelen voor onder andere de vervanging van leermethoden, het onderhoud en de inrichting van het schoolgebouw.

  • Paul van den Brink: penningmeester, ouder
  • Jaap Siemens: bestuurslid, ouder
  • Fred Berends: directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder van de G.J. van den Brinkschool is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, het beheer van het gebouw en het gebruik van de middelen. Hij vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het beleid van de directeur is er erop gericht dat de kwaliteit van het onderwijs wordt onderhouden en waar mogelijk verbeterd. Hij heeft regelmatig overleg met het management- team, het bestuur, de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie en de leerlingenraad.

Toezichthoudend bestuur / toezichthouders

Het beleid wordt getoetst door minimaal vijf toezichthoudende bestuursleden.

  • Joep Cuppen: voorzitter, ouder
  • Anita Jurgens: secretaris, ouder
  • Tim Raats:  bestuurslid, ouder
  • Els Kranen: extern bestuurslid
  • Jeroen Kruisselbrink: bestuurslid, ouder

 

 

 

Schoolgids

Namen en adressen