Schoolveiligheidsplan, Arbo en Bedrijfshupverlening

Schoolveiligheidsplan

In dit plan beschrijven wij hoe wij de sociale en fysieke veiligheid waarborgen binnen onze school. Onder beleid betreffende sociale veiligheid wordt verstaan: beleid tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Fysieke veiligheid heeft o.a. betrekking op het schoolgebouw, de speelplaats en de schoolomgeving.

Ons veiligheidsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bevoegd gezag, schoolleiding, personeel en medezeggenschapsraad. Andere betrokkenen bij een veilige school zijn de ouders, de leerlingen, de stagiaires en externe partners. Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale schoolbeleid.  Het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid gebeurt planmatig.  Het plan is bij de directeur opvraagbaar. 

 

ARBO / EHBO / Bedrijfshulpverlening

In het kader van het arbobeleid op school is een aantal medewerkers geschoold als bedrijfshulpverlener. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor EHBO, brandbestrijding, alarmering en ontruiming en volgen jaarlijks een herhalingstraining. 

Schoolgids