Schorsing en verwijdering

Als de veiligheid van een van de leerlingen of medewerkers in het geding is, mag het schoolbestuur (het bevoegd gezag) een leerlingen schorsen. Er zijn twee redenen om te schorsen:

  1. De leerling gedraagt zich voortdurend agressief, waardoor anderen in gevaar worden gebracht.
  2. Er zijn zeer ernstige conflicten tussen leerlingen waardoor de veiligheid van leerlingen in het gevaar is. 

De school heeft een zorgplicht en zal het uiterste doen om alle kinderen passend onderwijs en een veilige omgeving te bieden. Er moet hoor en wederhoor toegepast worden. Het schoolbestuur stelt de ouders van de desbetreffende leerling schriftelijk in kennis en informeert de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspecteur. Een schorsing kan één tot maximaal vijf  dagen duren. Verwijdering kan alleen als er vervangend onderwijs is gevonden. Ouders kunnen hiertegen bezwaar maken. In dat geval moet de school binnen vier weken schriftelijk reageren.  Met de ouders wordt op grond van het protocol schorsing en verwijdering besproken wat het vervolg zal zijn. Het protocol schorsing en verwijdering is opvraagbaar bij de directeur-bestuurder.

Schoolgids

Namen en adressen