Strategisch beleidsplan, schoolplan en jaarplan

Elk vier jaar bepaalt de school haar strategie voor de komende periode. Met het opstellen van het strategisch beleidsplan vindt tegelijkertijd een volledige evaluatie van de doelstellingen van de afgelopen planperiode plaats. Bij het opstellen van het schoolplan nemen we als uitgangspunt de interne screening van de kwaliteit, de meting van de onderwijsinspectie en de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. Het schoolplan verwoordt de praktische uitwerking van het strategisch beleidsplan. Beide zijn te vinden op onze website. De jaarplannen zijn afgeleid van het schoolplan. Elk jaar worden ontwikkelactiviteiten verwoord in het jaarplan.

Schoolgids