Verwijsindex

De verwijsindex is niets meer dan een landelijk digitaal systeem dat professionals die werken met kinderen en jongeren tot 23 jaar ondersteunt in hun dagelijks werk. Wanneer twee of meer professionals dezelfde signalen bij dezelfde jeugdige signaleren, ontstaat een zogenaamde match en kunnen zij met elkaar in contact komen. Op deze manier wordt voorkomen dat professionals langs elkaar heen werken. Om inhoudelijke informatie met elkaar te kunnen delen, hebben zij uw toestemming nodig. Want soms  heeft uw kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind/gezin betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om u en uw kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. Als school maken wij daarom gebruik van de verwijsindex, een digitaal systeem, waarin alle instanties die zorg verlenen een melding kunnen doen.   In de praktijk houdt dit in dat wanneer een leerling meer nodig heeft dan wij vanuit onze onderwijsexpertise kunnen bieden, wij een signaal afgeven in de verwijsindex  zodat wij samenwerking kunnen zoeken met eventueel andere betrokken professionals. Uiteraard wordt u hierover vooraf door ons geïnformeerd. Een signaal bestaat alleen uit een bsn-nummer of uit de combinatie van achternaam, geboortedatum en geslacht. In de verwijsindex staat nooit informatie over de reden van ondersteuning.   

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Per 1 juli 2013 geldt er een verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe leerkrachten kindermishandeling signaleren en melden. Er is een afwegingskader opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken. De code bestaat uit een vijfstappenplan waarin staat beschreven wat een leerkracht moet doen wanneer hij of zij vermoedt dat een kind met huiselijk geweld of mishandeling te maken heeft. Daarmee kan zij uiteindelijk bepalen of zij er officieel melding van moet maken. De meldcode bestaat minimaal uit de volgende vijf stappen: 1. Breng signalen in kaart. 2. Overleg met een deskundige collega op school en vraag advies bij Veilig Thuis en/of letsel deskundige. 3. Voer een gesprek met de ouders over de signalen. 4. Wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader. Bij twijfel altijd contact met Veilig Thuis. 5. Beslis over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp. In stap 5 worden twee beslissingen genomen: het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en vervolgens het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is. Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en de genoemde volgorde worden genomen. De G.J. van den Brinkschool heeft een aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld (de intern begeleider, IB-er) en hij vraagt zich op basis van signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan de hand van afwegingsvragen.