Leeractiviteiten en methoden

ICT-gebruik

Netwerk & ICT- coördinator In de school zijn alle klaslokalen voorzien van digitale touchscreens en hebben we de beschikking over ruim voldoende chromebooks voor alle leerlingen.  Eén leerkracht (juf Mariska) is aangesteld als ICT-coördinator. Zij houdt contact met de firma ‘Cloudwise’ die het netwerk beheert. Wat software betreft werken wij volledig in ‘de  cloud’ via…

Lees meer

Overzicht lesmethoden en vormingsgebieden

Lees meer

Technieklessen in het technieklokaal

De technieklessen (groepen 3 t/m 8) worden gegeven door de vakdocent techniek (juf Jip) in het technieklokaal.  De lessen worden gegeven aan de hand van de IPC thema’s, en met vrije onderwerpen, die de leerlingen soms zelf aandragen. Het is een vast onderdeel van het lessenpakket, hiervoor is voor twee dagen per week een vakdocent…

Lees meer

Bewegingsonderwijs

Gymnastiek en bewegend leren De gymlessen in de groepen 3 t/m 8 worden zoveel mogelijk gegeven door de eigen vakdocent (meester Kjille).  De leerlingen gaan met een bus naar de sporthal ‘het Binnenveld’ aan de Marijkeweg.  Van de kinderen wordt verwacht dat zij voor de gymlessen geschikte sportkleding meenemen (broekje + shirt en schoenen). De…

Lees meer

Kunst en cultuureducatie

Naast techniek en sport heeft cultuureducatie op onze school een belangrijke rol. Door cultuureducatie ontwikkelen de leerlingen hun talenten en maken zij kennis met kunstuitingen.  Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Het is ons doel om…

Lees meer

Levensbeschouwelijk onderwijs

De G.J. van den Brinkschool is een algemeen bijzondere school. Levensbeschouwelijke onderwerpen worden neutraal behandeld. Tijdens godsdienstige feestdagen en IPC komen alle wereldgodsdiensten aan de orde en wordt er aandacht geschonken aan verschillende geloven en levensovertuigingen.

Lees meer

Stevige basis in de kernvakken

Een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven vinden we belangrijk. We leggen de lat hoog voor het team en de leerlingen. Instructie neemt een belangrijke plaats in het onderwijs in. We bieden een duidelijke doorgaande lijn aan iedere leerling. We maken de leerlingen zelfstandig. Ze leren de verantwoordelijkheid te…

Lees meer

Zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid Het principe van zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief en zelfontdekkend willen leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om hulp te zoeken. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren,…

Lees meer

Internationaal Primary Curriculum (IPC)

Voor het vak wereldoriëntatie maken wij gebruik van het ‘International Primary Curriculum (IPC) onderwijs’. Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van Shellmedewerkers in het buitenland de kans te bieden Nederlands en Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen. Inmiddels is dit onderwijsconcept door de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en IPC…

Lees meer

Kanjertraining

De Kanjervisie gaat uit van een methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling die erop gericht is kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander te geven. Alle leerkrachten zijn in deze methodiek geschoold en bevoegd om Kanjertrainingen te geven. Dit gebeurt onder andere aan de hand van vier gekleurde petten die bepaald gedrag vertegenwoordigen: …

Lees meer

Schoolgids

Namen en adressen