Internationaal Primary Curriculum (IPC)

ipcVoor het vak wereldoriëntatie maken wij gebruik van het ‘International Primary Curriculum (IPC) onderwijs’. Dit programma is van oorsprong ontwikkeld om kinderen van Shellmedewerkers in het buitenland de kans te bieden Nederlands en Engelstalig onderwijs in het buitenland te volgen. Inmiddels is dit onderwijsconcept door de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en IPC Nederland vertaald en herschreven voor de Nederlandse scholen. Het concept is goedgekeurd door de Nederlandse Onderwijsinspectie. 

Hoe ziet IPC er in de praktijk uit?

De vakken taal, lezen en rekenen zijn de zogenaamde basisvaardigheden die een groot deel van het lesrooster vullen en die buiten het IPC staan. Alle andere vakken en vakgebieden maken deel uit van het International Primary Curriculum: Natuurkunde en Biologie, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappelijke verhoudingen, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek.

Het lesmateriaal bestaat uit zogenaamde units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode.

Een unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen. Hieruit komen de leeractiviteiten voort. In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Door middel van een registratiesysteem wordt per kind per unit en per vakgebied de ontwikkeling bijgehouden.

Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De keuze van de units wordt voor een deel bepaald door de eisen die aan ons onderwijsaanbod worden gesteld.

startpunt – kennisoogst – uitleg van het thema – onderzoekstaken vanuit verschillende vakgebieden – afsluiting

De units zijn zo opgebouwd dat deze inspelen op de emotionele en geestelijke ontwikkelingen van de leerlingen. Iedere IPC-unit heeft een vaste structuur: startpunt – kennisoogst – uitleg van het thema – onderzoekstaken vanuit verschillende vakgebieden – afsluiting. Binnen iedere unit worden de vakken apart van elkaar aangeboden. Leren leren staat centraal en de doelstellingen zijn leidend. De leerdoelen van het IPC zijn geformuleerd voor verschillende leeftijdsniveaus. Deze worden mileposts genoemd. Wij werken met de mileposts groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De groepen 1-2 zullen de leerstijlen van IPC inpassen in het thematisch werken met behulp van de methode ‘Onderbouwd’. Bij elke milepost worden leerdoelen beschreven, die kinderen bereikt moeten hebben aan het einde van hun milepost. We bepalen steeds de keuze van de units voor een milepost voor een periode van twee jaar, waarbij we erop letten dat alle vakgebieden in die periode min of meer gelijkmatig verdeeld aan de orde komen. In de mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Vakinhoudelijke doelen: leerdoelen voor alle verschillende vakken.
  • Persoonlijke doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.
  • Internationale doelen: leerdoelen voor het ontwikkelen van een internationaal perspectief.

21st century skills

Binnen IPC zijn nieuwe inzichten verwerkt over hoe kinderen leren. 90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken komt uit onderzoek van de laatste vijftien jaar. Deze nieuwe kennis heeft ook invloed op het onderwijs. Het IPC is gebaseerd op deze nieuwe kennis. Er worden binnen dit curriculum activiteiten ontwikkeld, die rekening houden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, geheugen, mindmapping en leerstijlen van kinderen. IPC is gebaseerd op het ontwikkelen van de 21st century skills, de toekomstgerichte vaardigheden zoals: creatief denken, samenwerken, ICT- geletterdheid, kritisch denken, communiceren, probleemoplossende vaardigheden, en sociaal culturele vaardigheden. Iedere IPC-unit is gericht op het bevorderen van:

  • Verschillende leerstijlen
  • Meervoudige intelligenties
  • Alleen werken en samenwerken
  • Lange termijn geheugen

Het IPC is getoetst aan de kerndoelen van ons onderwijs. Het curriculum IPC voldoet aan de leerdoelen zoals deze wettelijk zijn opgesteld. Meer informatie kunt u vinden via  https://ipc-nederland.nl    

Schoolgids

Namen en adressen