Aansprakelijkheid en sponsoring

De schoolvereniging heeft twee verzekeringen voor de leerlingen, teamleden en hulpkrachten afgesloten. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering dekt echter geen materiële schade. Als er bijvoorbeeld op het plein schade aan een fiets ontstaat, dan wordt deze schade niet gedekt door deze verzekering. In dat geval kan vaak een particuliere aansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden. De ongevallenverzekering dekt die schade die niet door andere ziekte- en ongevallenverzekeringen wordt gedekt. Deze verzekering geldt ook op weg van school naar huis en van huis naar school.

 

Sponsoring

Sponsoring van scholen is aan wettelijke kaders gebonden. Sinds 1997 is er voor scholen een zogenaamd “Convenant”, waarin afspraken staan waaraan scholen zich dienen te houden als ze gebruik willen maken van sponsoring. De school heeft als uitgangspunt dat op een verantwoorde en zorgvuldige manier wordt omgegaan met sponsoring. De sponsoring mag de inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden. De school mag niet in een afhankelijke positie terechtkomen en in lesmateriaal mag geen reclame voorkomen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school en brengt geen schade toe aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de scholen niet in gevaar brengen. Het schoolbestuur beslist in voorkomende gevallen over sponsoring.

Schoolgids

Namen en adressen