Aansprakelijkheid en sponsoring

Aansprakelijkheidsverzekering

De schoolvereniging heeft twee verzekeringen voor de leerlingen, teamleden en hulpkrachten afgesloten. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt echter geen materiële schade. Als er bijvoorbeeld op het plein schade aan een fiets ontstaat, dan wordt deze schade niet gedekt door deze verzekering. In dat geval kan vaak een particuliere aansprakelijkheidsverzekering uitkomst bieden. De ongevallenverzekering dekt die schade die niet door andere ziekte- en ongevallenverzekeringen wordt gedekt. Deze verzekering geldt ook op weg van school naar huis en van huis naar school.

 

Sponsoring

Er is bij de G.J. van den Brinkschool geen sprake van sponsoring.

Sponsoring van scholen is aan wettelijke kaders gebonden. Voor scholen is er wettelijk convenant afgesloten, waarin afspraken staan waaraan scholen zich dienen te houden als ze gebruik willen maken van sponsoring. De G.J. van den Brinkschool conformeert zich aan dat convenant. In voorkomende gevallen van sponsoring beslist het schoolbestuur over het aangaan van de betreffende sponsoring.

Schoolgids