Extra ondersteuning

Op onze school hebben we een aantal afspraken gemaakt ten aanzien van de extra ondersteuning. Binnen onze school proberen wij rekening te houden met de individuele verschillen tussen leerlingen. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt het hierboven genoemde  ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. 

Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, stellen wij samen met ouders een ‘Groeidocument’ op. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

We gaan ervan uit dat in beginsel alle leerlingen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Toch kan het voorkomen dat op basis van de verkregen informatie er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk situatie treden wij in overleg met de ouders. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen, eventueel met externe ondersteuning en hulp. Belangrijke factoren die o.a. een rol spelen bij onze afweging zijn: 

  • het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al aanwezig in de groep; 
  • de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school; 
  • de beïnvloeding van het leerproces van andere leerlingen; 
  • evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs; 
  • de deskundigheid en ervaring van het personeel; 
  • de continuïteit binnen het team; 
  • de organisatie/differentiatiecapaciteit van de groep en de school; 
  • fysieke toegankelijkheid van het gebouw en de materiële situatie van de school. 

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat wij het niet verantwoord achten om een leerling onderwijs op onze school te laten volgen. Dat wil zeggen dat er een te groot gat zit tussen dat wat het kind nodig heeft aan goede begeleiding, ondersteuning én dat wat wij kunnen bieden. Deze leerling kunnen wij dan geen onderwijs bieden op onze school. De afspraken rond zorg en begeleiding zijn nader uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de G.J. van den Brinkschool.

 

School Ondersteunings Profiel G.J. van den Brinkschool

Het schoolondersteuningsprofiel moet tenminste één keer in de vier jaar vastgesteld worden door het bevoegd gezag. Daarbij heeft de medezeggenschapsraad  adviesrecht. Het schoolondersteuningsprofiel is in 2018 vastgesteld en opvraagbaar bij de directeur van de school. 

Schoolgids

Namen en adressen