Missie en visie

Missie

Onze missie (onze opdracht) is: wij leren samen.
Het is als school onze maatschappelijke opdracht om leerlingen goed uit te rusten voor hun toekomstige deelname in de maatschappij. Op de G.J. van den Brinkschool is het belangrijk dat elke leerling kennis verzamelt én zich ontwikkelt tot een gezonde kritische denker die in staat is probleemoplossend te werk te gaan.

Visie

Met plezier naar school. Dat is ons uitgangspunt. Daarom zetten we ons in voor een schoolomgeving die veilig voelt. Dat betekent dat we leerlingen helpen om zichzelf te zijn. En we leren onze leerlingen wat ze moeten doen als ze iets nog lastig vinden. Op deze manier bouwen ze aan vertrouwen. In zichzelf en in elkaar.
De basis hiervoor zijn vijf, door het team geformuleerde, pijlers waarin geen volgorde van belangrijkheid is.

1. Wij bevorderen zelfstandigheid
2. Wij leren de kinderen hoe te leren.
3. Wij ondersteunen de kinderen om te vertrouwen op eigen kunnen.
4. Wij bieden veiligheid en een veilige omgeving.
5. Wij leren samen en helpen elkaar.

Het beeld dat hierbij hoort is het beeld van een leerlandschap. Dit schooljaar gaan we het leerlandschap samen verder vorm geven. Wij staan open voor de (buiten)wereld en maatschappelijke ontwikkelingen. Wij kiezen bewust voor de verenigingsstructuur: één school onder één bestuur met oog voor samenwerking.

Sociale veiligheid
De school wordt gezien als een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en waar je samen oefent in sociale vaardigheden. Onder een veilige omgeving verstaan we een school waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en met plezier naar school gaan en leren omgaan met tegenslag of conflicten. Om dat voor elkaar te krijgen hanteren wij, als gecertificeerde Kanjerschool, afspraken vanuit de Kanjertraining: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen en hebben plezier. Deze afspraken zijn leidend, sturen het pedagogisch handelen van de leerkrachten en worden dagelijks gebruikt om de sfeer en de omgang in de klas prettig te houden.

Professionele leercultuur: ‘Elke dag samen een beetje beter’
Kennis, vaardigheden en inzicht zijn belangrijk op de G.J. van den Brinkschool. Vanuit een veilige basis komt een kind tot leren. Daarom zijn wij naast ‘Kanjer-school’ ook een ‘leerKRACHT-school’ en een ‘IPC-school’. IPC staat voor ‘International Primary Curriculum’ en is gericht op wereldoriëntatie vanuit een groeimindset, waarin leerlingen (én leerkrachten) geloven in zichzelf, beschikken over metacognitieve vaardigheden en de overtuiging hebben dat iedereen succesvol kan zijn.
De hiernaast afgebeelde vaardigheden of talenten zullen voor de meeste jonge mensen de mate van succes mede bepalen; ook wel de 21e-eeuwse vaardigheden genoemd. Deze vaardigheden en de praktische toepassing ervan nemen we op in ons lesaanbod en vooral in het lesaanbod van IPC, maar ook in het leren-leren om onze leerlingen beter voor te bereiden op de (toekomstige) samenleving. Dit betekent dat de waarde van het ‘meer gepersonaliseerde leren’ toeneemt. Hierin leert de leerling eigen leerdoelen stellen én behalen. De leerling wordt meer eigenaar van zijn eigen leerproces en prioriteert zelf de competenties die hij nodig heeft om de doelen van zijn leerproces te verwezenlijken. Dit heeft consequenties voor de rol van de leerkracht en het onderwijsaanbod, zowel inhoudelijk als in praktische voorzieningen.
IPC wordt verderop uitgebreider uitgelegd. Dit geldt ook voor de leerKRACHT werkwijze dat gericht is op het duurzaam creëren van een verbetercultuur. Samengevat houdt de leerKRACHT werkwijze in: elke dag samen het onderwijs een beetje verbeteren aan de hand van vier leerKRACHT-instrumenten; de bordsessies, de stem van de leerling, het gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en les-feedback.

missieTwee jaar geleden (tijdens de corona jaren) zijn we gestart met het leerKRACHT programma omdat we vonden dat ons onderwijs altijd beter kan. En nog steeds! Het creëren van een verbetercultuur is best moeilijk. ‘Elke dag samen een beetje beter’ vereist een andere manier van samenwerken op school, bijvoorbeeld je lerend opstellen en aan collega’s en leerlingen feedback vragen en geven. Daarnaast vergt een andere manier van samenwerken weer een andere manier van leidinggeven.
Het leerKRACHT-programma vraagt tijd, energie en geduld. Het is een proces van een aantal jaren om de cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’ helemaal onderdeel van de school te maken op een manier die bij ons als team past.

 

Schoolgids

Namen en adressen