Privacybeleid

Een veilige schoolomgeving betekent ook dat er aandacht is voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen, van ouders/verzorgers en van leerkrachten. 

Een leerling wordt aangemeld, wordt ingeschreven en volgt  acht jaar onderwijs. In die periode zijn meerdere leerkrachten betrokken, mogelijk ook de IB-er en de ICT-er.  Er vindt overdracht plaats naar de middelbare school, maar er zijn ook contacten met externe instanties en andere externe begeleiders. Leerkrachten en ouders behandelen elkaar gedurende deze periode met respect en werken samen om de kinderen verder te helpen. Er is begrip voor ieder persoon, want iedereen is anders. Er is een duidelijke, gemeenschappelijke aanpak van kinderen met gedragsproblemen, het welbevinden en de betrokkenheid wordt gemonitord.

In dat kader verwerkt de school persoonsgegevens van: 

 • leerlingen en oud-leerlingen
 • ouders/verzorgers
 • leerkrachten
 • derden: contactpersonen bij diverse organisaties

Conform de AVG-wet heeft de vereniging de informatiebeveiliging en privacy in een beleidsplan vastgelegd. 

Het gaat om rollen en verantwoordelijkheden, gegevensverwerkingen, protocollen, uitvoering van de verantwoordingsplicht,  de beveiliging  van persoonsgegevens en bewustwording. 

De informatiebeveiliging en privacy heeft als doel:

 • Het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.  
 • Het garanderen van de privacy van alle betrokkenen waarvan de Wageningse Schoolvereniging persoonsgegevens verwerkt, waaronder leerlingen, hun ouders/verzorgers en medewerkers.
 • Beveiligings- en privacy-incidenten voorkomen en de eventuele gevolgen hiervan beperken.

Ook heeft de vereniging een FG’er aangesteld, een functionaris gegevensbescherming. Zij bewaakt het proces rondom het privacybeleid, geeft voorlichting aan bestuur en team, verzorgt bewustwordingssessies en is de vraagbaak voor de directeur-bestuurder en administrateur.  Onze FG-er heeft het afgelopen schooljaar het team zelf een aantal praktische regels op laten stellen, waarvan iedereen zich bewust is en zich aan zal houden. Het zijn de volgende tien  ‘ gouden-regels’:

 1. Ken de risico’s van e-mail, internet en social media.
 2. Bij het verlaten van je werkplek zet je je beeldscherm op ‘zwart’ .
 3. In e-mailtjes wordt de groep van ouders in bcc gezet.
 4. Een invaller krijgt een eigen account, zodat hij/zij afgeschermd is van de schooldocumenten.
 5. Licht ouders in  dat hun kind een schoolmailadres heeft doordat we van Google Classroom gebruik maken.
 6. Kies zorgvuldig je gesprekspartner (weet waar je met wie over praat) en weet wanneer je persoonsgegevens mag delen met anderen.
 7. ParnasSys, het schooladministratie systeem,  is alleen toegankelijk voor medewerkers van school.
 8. Behandel persoonsgegevens vertrouwelijk en integer. Vraag ouders jaarlijks wel/niet akkoord te gaan met verspreiding van naw-gegevens en beeldmateriaal van hun kind. 
 9. Ga verantwoord met wachtwoorden om.
 10. Maak melding van beveiligingsincidenten. (De procedure voor het melden van datalekken is bij alle medewerkers bekend). 

Het privacybeleid is te vinden op onze schoolwebsite.

Schoolgids