WSV, de Wageningse Schoolvereniging

Een goede samenwerking tussen ouders en school is heel belangrijk.  Leren samen te leven en samen te werken staan hoog genoteerd op onze school. Van jongs af aan betekent dat: samen delen, rekening houden met de ander, anderen niet hinderen of storen, afspraken maken en je eraan houden, luisteren naar elkaar, je eigen mening geven en jezelf kunnen zijn. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat de ouders vertrouwen hebben in de leerkracht en de school van hun kind, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden. Leerkrachten en ouders dragen immers gezamenlijk zorg voor de volledige ontplooiing van het kind. De betrokkenheid tussen ouders enerzijds en directie en team anderzijds is groot, ook omdat vrijwel alle ouders ervoor kiezen om lid te worden van de Wageningse Schoolvereniging. Deelname aan de schoolvereniging is vrijwillig. Als lid van de Wageningse Schoolvereniging heeft u stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en beslist u mee over de koers van de school en het onderwijs. Uit hun midden kiest de ALV het bestuur dat de randvoorwaarden schept waarbinnen directie en team hun werk kunnen doen. Ouders kunnen plaatsnemen in het bestuur van de vereniging. Daarnaast zijn er andere manieren waarop ouders invloed kunnen uitoefenen. Zo zijn ouders actief in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie, de sportcommissie of als contactouder van een klas.

Lidmaatschap en vrijwillige ouderbijdrage (contributie)

OuderbijdrageDe organisatievorm van de school is een vereniging waarvan u als ouder/verzorger lid kunt worden. Met de contributie van de leden, het betreft een vrijwillige ouderbijdrage, worden alle activiteiten bekostigd die naast de reguliere lessen plaatsvinden. Het gaat om de schoolreisjes, het schoolkamp, de excursies en de feestdagen. Naast deze contributie worden er vervolgens geen extra bijdragen meer van u gevraagd. Op deze wijze kan ieder kind dus aan alle activiteiten deelnemen. De contributie is afhankelijk van het gezinsinkomen en van het aantal kinderen dat u op onze school heeft. Het lidmaatschap gaat in vanaf het eerste schooljaar dat het kind naar school gaat. De besteding van het geld wordt op de Algemene Leden Vergadering in november vastgesteld en gecontroleerd.

Schoolgids