Planmatig werken aan onderwijsdoelen

Het onderwijsplan

Om te kunnen sturen op de leerlingresultaten werken wij met een onderwijsplan per vakgebied. In het onderwijsplan staat de didactiek en het ambitie resultaat beschreven. Wij hebben een onderwijsplan opgesteld voor de vakgebieden Rekenen, Technisch en Begrijpend lezen, Spelling en Taal voor de groepen 3 t/m 8. De onderwijsplannen zijn bij de directie verkrijgbaar. Voor de groepen 1 en 2 zijn onderwijsplannen opgesteld voor gecijferdheid, geletterdheid en voor het domein sociaal – emotionele ontwikkeling. 

Het groepsoverzicht

Vanuit het onderwijsplan werken de leerkrachten met een groepsoverzicht voor de vakgebieden taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen. Hiermee wordt een passend aanbod voor de leerlingen gecreëerd dat gebaseerd is op: 

 • Vaardigheidsgroei: (CITO LOVS, twee meetmomenten): 
 • Leerdoelbeheersing: genoteerd wordt welke onderdelen een leerling onvoldoende beheerst ( In alle andere gevallen wordt niets genoteerd (Less is more). 

Er wordt een relatie gelegd met de cruciale leerdoelen die als bijlage bij het onderwijsplan zijn gevoegd. 

 • Pedagogische onderwijsbehoeften van de leerlingen

Het schooloverzicht

Naast het onderwijsplan en het groepsoverzicht beschikken de intern leerlingbegeleider en de directeur over een schooloverzicht. Het schooloverzicht wordt met alle leerkrachten en bestuurlijke toezichthouders besproken. Het schooloverzicht is een monitor om te zien hoe we ervoor staan wat de onderwijsresultaten betreft. Het is een uitwerking van het gesloten systeem van datafeedback. In het schooloverzicht staan ambities, resultaten van de schoolopbrengst en de resultaten van de afzonderlijke groepen.  

cito

 

 

 

 

 

Landelijke gemiddelde  /  Interpretatie toets scores (bron: CITO)

   

De schoolbespreking

Elke leerkracht presenteert aan alle leerkrachten, IB-er en directie twee keer jaar de gemiddelde  resultaten van zijn/haar groep en geeft aan wat goed ging en wat beter kan. Het grote voordeel hiervan is dat de doorgaande leerlijnen en de ambities van de school zichtbaar worden en worden besproken met elkaar. De schoolbesprekingen worden na de opbrengst- metingen (CITO) geagendeerd, in februari en juni. Dit is ook het moment waarop het onderwijsplan aangepast kan worden. 

 

Wat vinden wij  goede instructie?

Een goed opgebouwde les bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Het lesdoel, hierin staat beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of kunnen. Het doel wordt expliciet met de leerlingen gedeeld.
 • Activeren van voorkennis, kennis uit het langetermijngeheugen wordt in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan worden gebouwd.
 • Onderwijzen van het concept, begrippen in het lesdoel worden uitgelegd.
 • Onderwijzen van de vaardigheid, genoemd in het lesdoel.
 • Begeleide inoefening.
 • Lesafsluiting, leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. 
 • Zelfstandige verwerking, de leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden.
 • Tijdens de eerste loopronde geeft de leerkracht kleine aanwijzingen zodat alle kinderen goed aan de slag kunnen. Aan het einde van deze ronde begint de leerkracht met de ‘verlengde instructie’, daarbij gaat het om kinderen die: 
 •  zich de lesstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende eigen hebben gemaakt;
 • naar aanleiding van de vorige les nog een keer ondersteund moeten worden.

Tijdens de verlengde instructie worden deze leerlingen individueel of in groepjes geholpen aan de instructietafel, die een centrale plaats voor in de klas heeft. 

vaardig

 

Formatief evalueren

Formatief evalueren is gericht op groei, leren en onderwijzen. Het biedt leerlingen inzicht in hun eigen leerproces en de leerkracht handvatten om onderwijs op maat te geven. In een cyclisch proces verzamelen leerkracht en leerlingen informatie over het leerproces en de prestaties van de leerlingen. Deze informatie is gekoppeld aan leerdoelen: als je weet wat het doel is, kun je relevante informatie verzamelen en deze interpreteren. Zo krijgen leerling en leerkracht inzicht in de sterke punten en in de ontwikkelpunten van de leerling en kunnen ze gezamenlijk en in dialoog passende vervolgstappen nemen die gericht zijn op verder leren. We werken volgens onderstaande fasen:

 • Fase 1: Verwachtingen verhelderen. De leerkracht en leerlingen weten aan welke leerdoelen en succescriteria ze werken. 
 • Fase 2: Leerling reacties ontlokken en verzamelen. De leerkracht zet specifieke leeractiviteiten in die inzicht geven in hoeverre de leerlingen de leerdoelen al beheersen of bereikt hebben. 
 • Fase 3: Reacties analyseren en interpreteren. De leerkracht gaat na waar de groep en waar individuele leerlingen staan ten opzichte van de leerdoelen.
 • Fase 4: Communiceren met leerlingen over resultaten. De leerkracht geeft effectieve feedback en maakt daarbij gebruik van de leerdoelen, succescriteria en het werk dat de leerlingen hebben laten zien.
 • Fase 5: Vervolgacties ondernemen: onderwijs en leren aanpassen. De leerkracht past de lessen aan wanneer leerlingen de leerdoelen nog niet, of juist al wel behaald hebben. In deze laatste fase staan passende en doelgerichte vervolgacties centraal. De leerkracht stemt zijn onderwijs af op wat de leerlingen hebben laten zien.

Schoolgids

Namen en adressen