Verzuim, verlofregeling, gronden voor vrijstelling en aanvraag verlof

Leerplicht en schoolverzuim

Leerlingen zijn vanaf hun vijfde verjaardag leerplichtig, wat inhoudt dat zij wettelijk verplicht zijn om elke schooldag aanwezig te zijn. De schooltijden, vakanties, vrije dagen /studiedagen zijn zodanig vastgesteld dat de leerlingen in acht schooljaren 7520 uren naar school gaan. 

Directie en team stellen zich ten doel het voor de leerlingen plezierig te maken om naar school te komen. Een prettig schoolklimaat wordt verondersteld verzuim tegen te gaan. Ouders van een zieke leerling moeten op de eerste ziektedag, bij voorkeur tussen 8.15 en 8.30 uur, de zieke (telefonisch) melden. Bij afwezigheid zonder opgave van reden wordt dezelfde dag telefonisch contact opgenomen met de ouders. De afwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd, met vermelding van de reden van hun afwezigheid. Directie en team controleren de reden van de afwezigheid en bespreken eventueel te nemen maatregelen. Ouders die leerlingen zonder toestemming van school houden, kunnen daarop door de directie worden aangesproken. Bij herhaling van het ongeoorloofd van school houden, wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingelicht.

Verlofregeling

In principe is het niet mogelijk om buiten de vastgestelde vakantieregeling verlof op te nemen.
Er zijn enkele uitzonderingssituaties:

  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  • Bij verhuizing.
  • Bij huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.
  • Bij overlijden van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad.
  • Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen.
  • Bij bevalling van moeder/verzorgster/voogdes.
  • Bij ambts-/huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten t/m de vierde graad (25-40-50-60 jaar).

In deze situaties dient een schriftelijk verzoek van te voren bij de directie te worden ingediend. De directie houdt een verzuimadministratie bij en is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal bij ongeoorloofd verzuim een proces verbaal opmaken.


Gronden voor vrijstelling van het onderwijs 

  • Kinderen die 4 jaar zijn, zijn nog niet leerplichtig. Aan ouders van kinderen die na de herfstvakantie vier jaar worden vragen wij hun kind op vrijdag thuis te houden. Dit vragen wij omdat op vrijdag de groepen 1/2A, 1/2B en 1/2C over twee groepen verdeeld worden in plaats van drie, namelijk als groep 1 en groep 2. 
  • Voor kinderen van 5 jaar is een vrijstelling voor aan aantal uren onderwijs mogelijk.  Soms is een volledige schoolweek nog te veel voor een kind. Uw kind mag dan vijf uur in de week thuisblijven. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig, graag wel even melden bij de directeur. Als uw kind nog meer rust nodig heeft, mag u nog eens vijf uren extra per week vrij vragen. Dit mag tot uw kind 6 jaar is. Hiervoor moet u wel toestemming vragen; in totaal mag het niet meer dan tien uur per week zijn als uw kind vijf jaar is. 
  • Buiten de normale schoolvakanties kan geen verlof worden toegestaan, tenzij er sprake is van gewichtige omstandigheden. Hiervoor zijn duidelijke regels op school aanwezig.

 

Aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties

Wanneer het door het beroep van u of uw partner niet mogelijk is om tijdens enige schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’. Zie daarvoor ook www.postbus51.nl onder Onderwijs, Schoolvakanties, ‘Mag ik mijn kind buiten schoolvakanties mee op vakantie nemen?’ De directeur beoordeelt dan, zo nodig in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente, of er sprake is van gewichtige omstandigheden. De directeur van de school verleent schriftelijk toestemming, indien het verzoek een door de wet toegestane situatie betreft. Indien het verzoek niet kan worden ingewilligd, wordt dat aan de ouders meegedeeld en uitgelegd.

Schoolgids